Pro vyhledávání je nutné zadat minimálně 3 znaky

Nákupní košík je prázdný

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího NEKVINDA – Zemědělská technika a.s., se sídlem Pražská 2133/36, 568 02 Svitavy, IČ: 25974246, DIČ: CZ25974246. Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka2264

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Pro uplatnění reklamace nepotřebujete záruční list. Vždy Vám postačí daňový doklad nebo jeho číslo. Záruka běží ode dne převzetí zboží. V případě vyřízení reklamace výměnou neběží nová záruka na zboží. Pokračuje původní záruka. Pokud zakoupíte produkt ve stavu nový, je záruka 2 roky.

II. Záruka za jakost

1. Doklad o záruce. Společnost Nekvinda – Zemědělská technika a.s. vystavuje ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura, prodejka) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství, katalogové číslo). Záruční listy jsou automaticky vystavovány pouze na baterie.

2. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době. V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Garantujeme, že veškeré vlastnosti a parametry uváděné na webu jsou pravdivé a zboží splňuje veškeré podmínky pro běžné užívání. Pokud bude vada uznána výrobcem nebo dodavatelem má kupující nárok na:

 • Odstranění vady
 • Výměnu vadné součásti věci
 • Dodání nové věci bez vad
 • Není-li ani jedno z výše uvedených možné, tak má nárok na vrácení peněz
 • Toto se nevztahuje na zboží, které zákazník sám poškodí ať omylem či úmyslně.

3. Jakost při převzetí. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že:

 • věc při převzetí nemá vady.
 • věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

III. Záruční podmínky

1. Kontrola zboží při převzetí. Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů. Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu). Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. Případné zjištěné nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce přímo jemu (poškozené balení) nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné nahlásit na e-mail: hajek@nekvinda.cz, nebo přes formulář online reklamace. Dále v případě převzetí od přepravce doporučujeme přiložit fotodokumentaci poškození a obalu. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat.

2. Uplatnění reklamace. Kupující může reklamaci uplatnit na libovolné prodejně prodávajícího. Dále je možné reklamaci zboží odeslat na adresu prodávajícího: NEKVINDA – Zemědělská technika a.s., Pražská 2133/36, 568 02 Svitavy. Zásilka musí obsahovat reklamované zboží a reklamační formulář (k vyplnění zde). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Firma Nekvinda vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned na příslušném formuláři. Stav zboží, ve kterém kupující předal toto zboží, bude posouzen v rámci reklamačního řízení. Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

3. Záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

 • mechanickým poškozením zboží
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy
 • poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí

4. Zamítnutí reklamace. Pokud u zboží chybí potřebné dokumenty (reklamační formulář) nebo je reklamované zboží znečištěné nebo nesplňuje základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, je reklamace zamítnuta.

IV. Vyřízení reklamace

1. Kupující (spotřebitel) V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od následujícího dne od podání reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty, resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2. Kupující (podnikatel) Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

V. Společná ustanovení

Společnost Nekvinda – Zemědělská technika a.s. vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Po vyřízení reklamace upozorníme o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován. V případě námi špatně dodaného zboží má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 30 dnů od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 3 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si Společnost Nekvinda – Zemědělská technika a.s. právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. Při výdeji zboží či proplacení dobropisu v hotovosti, po vyřízení reklamace, je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého, byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Společnost Nekvinda – Zemědělská technika a.s. odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis. Je-li kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží či proplacení dobropisu pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

VI. Závěrečná ustanovení

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena. Tento Reklamační řád je platný od 1.4.2022 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách společnosti Nekvinda – Zemědělská technika a.s. nebo jako dokument na www.nekvinda-obchod.cz.

Ve Svitavách dne 1. dubna 2022

Nahoru Přihlásit