Pro vyhledávání je nutné zadat minimálně 3 znaky

Nákupní košík je prázdný

Informace o zpracování osobních údajů

1. Udělení souhlasu:

Uzavřením smlouvy Subjekt údajů uděluje tímto obchodní společnosti: Nekvinda - Zemědělská technika a.s. se sídlem Pražská 2133/36, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO: 25974246, sp. zn. B 2264 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, jakožto Správci osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek.

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.
 • Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může zhotovitel pověřit níže uvedené třetí osoby, jakožto zpracovatele.
 • Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

2. Osobní údaje, které budou zpracovány:

jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa, telefonický kontakt.

3. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Prodej zboží v eshopu http://www.nekvinda-obchod.cz/
 • Zasílání obchodních sdělení Kupujícímu ze strany Prodávajícího
 • Slevový bonusový program Kupujícím
 • Registrace v eshopu Prodávajícího
 • Odpověď na dotaz v poptávkovém formuláři eshopu
 • K poskytování přizpůsobených reklam, sponzorovaného obsahu a zasílání propagačních informací Subjektům údajů
 • K vyhodnocování a analýze trhu, zákazníků, produktů a služeb (včetně žádostí o názory na produkty Prodávajícího a eshop)
 • Organizace soutěží o ceny nebo propagačních akcí

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu (Netacion s.r.o.), další služby v souvislosti s provozováním e-shopu a zajišťující marketingové služby
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 • Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené Prodávajícímu pro marketingové účely poskytuje Prodávajícímu dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Prodávajícímu pro marketingové účely je platný po dobu 7 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím.
 • Z odběru obchodních sdělení se může Kupující snadno odhlásit kliknutím na odkaz Odhlásit v emailu obsahujícím obchodní sdělení nebo využije kontaktního formuláře nebo Prodávajícího kontaktuje prostřednictvím infolinky na telefonním čísle 461 530 888.
 • V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či biometrický podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
 • Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, Prodávající pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies zde. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.
 • Prodávající si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikacích ke zlepšování svých služeb.

 

5. Poučení

5.1. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

5.2. Subjekt údajů s uvedeným zpracováním uděluje svůj výslovný souhlas.

5.3. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

5.4. Prodávající provádí veškerá účelná fyzická a technická opatření, aby zabezpečil informace shromažďované ve spojení s prodejem zboží v jeho eshopu.

5.5. Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

5.5.1. osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek

5.5.2. důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je krom shora uvedeného zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné

5.5.3. při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování

5.5.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení

5.5.5. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

5.5.6. Subjekt údajů má právo (např. v administraci svého profilu po přihlášení, emailem či prostřednictvím poštovní zásilky):

 • kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, tj. vzít udělený souhlas zpět
 • upravovat své osobní údaje a jejich rozsah
 • požadovat od Správce informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává
 • právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování
 • má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
Nahoru Přihlásit